instagram linkedin fb

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Esmee Huiden Make-Up Artist en haar opdrachtgevers. Esmee Huiden Make-Up Artist accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Esmee Huiden Make-Up Artist.


2. Totstandkoming boeking
2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Esmee Huiden Make-Up Artist aanvaardt.

2.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Esmee Huiden Make-Up Artist alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Tarieven
3.1 De op de website vermelde tarieven zijn standaardtarieven van gemiddelde basisbehandelingen. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Esmee Huiden Make-Up Artist hiervan afwijken en een maatwerkaanbieding maken. Dit zal vooraf door Esmee Huiden Make-Up Artist kenbaar gemaakt worden.

3.2 Alle door Esmee Huiden Make-Up Artist vermelde tarieven zijn in principe bedoeld voor consumenten en derhalve inclusief BTW. Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door Esmee Huiden Make-Up Artist een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van commerciële tarieven exclusief BTW.

3.3 Door Esmee Huiden Make-Up Artist gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,45 per kilometer vanaf 1217 SN.

3.4 Indien de totale reistijd langer is dan 60 minuten kan door Esmee Huiden Make-Up Artist een reistijdvergoeding in rekening worden gebracht van €35,- per uur, waarbij het eerste reis uur niet in rekening wordt gebracht.

3.5 Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.


4. Betaling
4.1 Betaling dient à contant te geschieden na afloop van de behandeling of indien overgekomen per factuur. De betalingstermijn van de factuur staat vermeld op de factuur.

4.2 Bij opdrachten voor bruidsarrangementen dient direct na de proefsessie à contant te worden afgerekend tenzij betaling per factuur is overeengekomen. In dat geval zal de factuur voorafgaand aan of direct na de proefsessie worden verstuurd, welke dan per ommegaande betaald dient te worden.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Esmee Huiden Make-Up Artist moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.


5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Esmee Huiden Make-Up Artist te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2 Bij opdrachten voor bruidsmake-up zal Esmee Huiden Make-Up Artist zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Esmee Huiden Make-Up Artist niet tot schadevergoeding aanspreken.


6. Disclaimer en copyright
6.1 Voor alle aanbiedingen, bevestigingen, facturen of publicaties, zowel digitaal als hardcopy geldt het voorbehoud van druk-zet-typefouten. Esmee Huiden Make-Up Artist is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen in te trekken, te wijzigen of opdrachten te annuleren indien sprake is van druk-zet-typefouten.

6.2 Op alle publicaties, zowel hardcopy als digitaal zijn alle rechten voorbehouden aan Esmee Huiden Make-Up Artist. Deze publicaties zijn bedoeld als informatievoorziening naar beste kennis, eer en geweten van Esmee Huiden Make-Up Artist, echter niet uitdrukkelijk gecontroleerd op onjuistheden, fouten of wetenschappelijke onderbouwing. Reclames, klachten of claims in de ruimste zin van het woord, als gevolg van gebruik van deze informatie worden door Esmee Huiden Make-Up Artist afgewezen.

6.3 Opdrachtgever gaat per definitie akkoord met het publiceren van gemaakte foto’s of afbeeldingen op de website van Esmee Huiden Make-Up Artist. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de opdracht als achteraf. Esmee Huiden Make-Up Artist zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Esmee Huiden Make-Up Artist afgewezen.

6.4 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derden worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Esmee Huiden Make-Up Artist.

6.5 Esmee Huiden Make-Up Artist is niet verantwoordelijk voor schade door publicatie van foto’s of afbeeldingen door derden.


7. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Esmee Huiden Make-Up Artist gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

7.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

7.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25%.

b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 2e dag voor de opdracht 50%.

c) Bij annulering vanaf 48 uur voor de opdracht 75%.

d) Bij annulering vanaf 24 uur voor de opdracht 100%.


8. Aansprakelijkheid en schade
8.1 Esmee Huiden Make-Up Artist zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2 Esmee Huiden Make-Up Artist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Esmee Huiden Make-Up Artist is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

8.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Esmee Huiden Make-Up Artist te worden ingediend.

8.4 Esmee Huiden Make-Up Artist sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Esmee Huiden Make-Up Artist en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Esmee Huiden Make-Up Artist kunnen worden toegerekend.


9. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
9.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Esmee Huiden Make-Up Artist, te weten www.esmeehuiden.com

9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


10. Slotbepalingen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Esmee Huiden Make-Up Artist bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Esmee Huiden Make-Up Artist en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Esmee Huiden Make-Up Artist – Vaartweg 129C, 1217 SN Hilversum – www.esmeehuiden.com – info@esmeehuiden.com – KvK 77451945